NTN NNU4924KC1NAP4 bearing

120x165x45

NNU49/500KC1NAP4 NTN bearing company Bearings Items: NNU49/500KC1NAP4 NNU49/500KC1NAP4 NTN bearing company size: 500x670x170 d - 500 mm D - 670 mm B ...Cylindrical roller bearings NNU4924KC1NAP4

Bearing number : NNU4924KC1NAP4

Size (mm) : 120x165x45

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 120

Outer Diameter (mm) : 165

Width (mm) : 45

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 120 mm

D - 165 mm

B - 45 mm

C - 45 mm

Weight - 2,63 Kg

Bearing NNU4924KC1NAP4

Bearings similar to NTN NNU4924KC1NAP4 bearing