NTN 7028CG/GNP4 bearing

140x210x33

NSK NTN NSK NTN 17TAC47BSUC10PN7B BST17*47-1BP4 7000CTYNSULP4 7000... HSB020DB/GNP4 NSK precision angular contact ball bearing complete model series : ...Angular contact ball bearings 7028CG/GNP4

Bearing number : 7028CG/GNP4

Size (mm) : 140x210x33

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 140

Outer Diameter (mm) : 210

Width (mm) : 33

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 140 mm

D - 210 mm

B - 33 mm

C - 33 mm

Angle (α) - 15 °

Weight - 3,789 Kg

Bearing 7028CG/GNP4

Bearings similar to NTN 7028CG/GNP4 bearing